Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP OVEREENKOMSTEN VIA DE WEBSHOP VAN PIETER SCHEEN & CO.

Art. 1: Definities

In de voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Diensten: de door Pieter Scheen & Co. ter beschikking gestelde producten  waarop de overeenkomst van toepassing is;
 • Producten: betreft uitsluitend kunstwerken zoals schilderijen, aquarellen, tekeningen, grafiek en ruimtelijk werk, die worden aangeboden via de webwinkel van Pieter Scheen & Co., inclusief inlijsting zoals op de website zichtbaar is;
 • Afnemer: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon met wie Pieter Scheen & Co. een overeenkomst heeft gesloten;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Pieter Scheen & Co. en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst
 • Communicatiemiddelen: internet, (mobiele) telefoon en/of andere interactieve of traditionele media door middel waarvan toegang verkregen kan worden tot de diensten van Pieter Scheen & Co.;
 • Opdracht: een aan Pieter Scheen & Co. door middel van een communicatiemiddel verzonden bericht of bestelling via de website;
 • Order: iedere opdracht van afnemer aan Pieter Scheen & Co.;
 • Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Pieter Scheen & Co. aan afnemer, daaronder begrepen -maar niet beperkt tot-, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdracht bevestigingen, prijslijsten, facturen, e-mail, fax op aanvraag, faxen en brieven;
 • Voorwaarden: de algemene leveringsvoorwaarden van Pieter Scheen & Co.;
 • Overmacht: elke van de wil van Pieter Scheen & Co. onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Pieter Scheen & Co. kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Pieter Scheen & Co. of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatie storingen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Art. 2: Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten die Pieter Scheen & Co., hierna te noemen verkoper, in de normale uitoefening van zijn bedrijf aangaat met afnemers, alsmede op alle overige rechtshandelingen van Pieter Scheen & Co. met afnemers strekkende tot de totstandkoming dan wel nakoming van vorenbedoelde koopovereenkomsten. Indien en voor zover van belang zien deze voorwaarden teven